Booking rules

I agree to the following terms and conditions;

For Ayurveda treatments there is a male therapist for men and a lady therapist for ladies.                                                                                                                                      The yoga therapy is given by Yogini Divyashree (Bhakti) for all.

Health statement: I understand that I need to share some health information with the therapist, such as any relevant illness or allergies before the treatment. I understand that I should not book treatments within 6 months after a major surgery. For any chronic disease I should consult my doctor before starting alternative treatments.

Cancellation policy:Cancellations should be done 24 hours before the appointment. In case of acute illness or any symptoms of  infections we ask you to cancel your treatment asap. Any No show will be invoiced. 

Customers are responsible for their own belongings.

KUNDVILLKOR 2019:2
UPPDRAG
1 OMFATTNING
1.1 Dessa bestämmelser reglerar förhållandet mellan Cansolo
AB (” Cansolo”) och kundföretag (” Kund”) i vilket Cansolo
tillhandahåller egenanställd personal (den
”Egenanställde”) till Kund. Cansolo och Kunden benämns
gemensamt nedan för ”Parterna” och individuellt för
”Part”.
1.2 Med tillhandahållande av egenanställd personal avses ett
affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan Cansolo och
Kund i vilket Cansolo mot ersättning ställer den
Egenanställde till Kunds förfogande för att utföra arbete
som hör till Kundens verksamhet under Kundens kontroll
och ledning. Cansolo är avtalspart i förhållande till Kund.
1.3 Cansolo bär arbetsgivaransvaret för den Egenanställde.
2 AVTAL OM UPPDRAG
2.1 Kunden och den Egenanställde ska för uppdraget komma
överens om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets
längd, arbetstider eller andra omständigheter som är
särskiljande för arbetet som ska utföras, samt pris för
uppdraget (”Uppdraget”). Ändrade förhållanden ska
skyndsamt meddelas.
2.2 För Uppdraget gäller i övrigt detta avtal.
2.3 Kunden är medveten om, och godkänner härigenom, att
Cansolo kan komma att begära en kreditupplysning på
Kunden.
3 PRIS OCH FAKTURERING
3.1 Pris för Uppdraget ska överenskommas på förhand.
Mervärdesskatt tillkommer på priset och på eventuella
prisändringar.
3.2 För det fall Cansolos arbetskraftskostnader ökar till följd av
lag eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter samt
övriga avgifter har Cansolo rätt att, med retroaktiv verkan
från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande
mån.
3.3 För det fall Cansolo är skyldig att betala sjuklön till den
Egenanställde ska detta bekostas av Kunden. Cansolo har
därvid rätt att justera priset i motsvarande mån.
3.4 Cansolo ska fakturera Kund senast [trettio (30)] dagar
efter att Uppdraget är slutfört. Betalning ska erläggas
inom [trettio (30)] dagar från mottagande av faktura. Vid
försening utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635).
4 UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE
Kunden förbinder sig att behandla den Egenanställde
rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och
i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.
5 ARBETSMILJÖ
Det åligger Kunden att iaktta 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen
(1977:1160) genom att informera den Egenanställde om
lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner
och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos
Kunden. Kunden ska vidare i övrigt vidta de
skyddsåtgärder som behövs för att den Egenanställde inte
ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Kunden
att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt
avtalats. Om den Egenanställde råkar ut för skada, olycka
eller tillbud skall detta omgående anmälas av Kunden till
Cansolo.
6 REKLAMATION
6.1 Fel eller brist vad gäller den Egenanställdes utförande av
Uppdraget ska av Kunden omgående skriftligen reklameras
till den Egenanställde och Cansolo. Fel eller brist som
upptäcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller
upphört ska skriftligen reklameras utan oskäligt dröjsmål,
dock senast inom trettio (30) dagar, efter det att Kunden
märkt eller bort märka felet eller bristen. Reklamationen
ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och
omfattning.
6.2 Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad
om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på
föreskrivet sätt.
6.3 Cansolo och/eller den Egenanställde ska efter reklamation
eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid
avhjälpa felet eller bristen innan Kund framställer anspråk
på skadestånd eller prisavdrag.
6.4 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot Cansolo
och/eller den Egenanställde ska, för att kunna medföra
rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska av
Kunden framställas skriftligen senast inom tre (3) månader
från det att Kunden märkt eller bort märka kravet, dock
senast sex (6) månader efter det att Uppdraget slutförts
eller upphört.
7 ANSVAR
7.1 Cansolo ansvarar endast för eventuell direkt skada som
vållas Kund genom grov vårdslöshet vid den
Egenanställdes utförande av Uppdraget. Cansolos ansvar
ska dock under inga omständigheter överstiga ett belopp
som motsvarar Cansolos ersättning för Uppdraget under
de senaste sex (6) månaderna, dock maximalt femtio (50)
prisbasbelopp. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid
tiden för skadans uppkomst.
7.2 Cansolo ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom
t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada,
inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet
gentemot tredje man eller förlust av information.
7.3 Cansolo är inte i något fall ansvarig för skada som beror på
av Kunden lämnade felaktiga instruktioner eller bristande
underlag.
8 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
1
Cansolo AB, org. nr. 559077-3593, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
8.1 Cansolo ska genom avtal med den Egenanställde tillse att
äganderätten till allt material och det resultat som den
Egenanställde utför med anledning av Uppdraget
(”Resultatet”) tillkommer Kunden, om inte annat följer av
tvingande lag. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom
annan immateriell rätt till Resultatet ska således utgöra
Kundens egendom. Kunden ska ersätta Cansolo vad
Cansolo kan vara skyldig att betala till den Egenanställde
för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag.
För uppfinning gäller att Kunden får inträda som
rättighetsinnehavare avseende uppfinningen enbart enligt
gällande lag. Om den Egenanställde använder medtagen
programvara eller annat verktyg vid utförande av arbete åt
Kunden, övergår inte rätten till sådana verktyg till Kunden.
8.2 Cansolo ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga
intrång eller den Egenanställdes olovliga brukande av
andras system.
9 PERSONUPPGIFTER
9.1 Cansolo ska tillse att den Egenanställde givit samtycke till
Kundens hantering av personuppgifter i enlighet med
GDPR (General Data Protection Regulations) som kan anses
nödvändig med anledning av Uppdraget. Kunden är
personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.
9.2 Om den Egenanställde vid arbete åt Kunden behandlar
personuppgifter är Cansolo inte personuppgiftsbiträde för
sådan behandling.
10 SEKRETESS
10.1 Parterna förbinder sig att inte, varken under avtalets
giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan
information som Part har mottagit från den andra Parten
och som är av sådan art att den kan betraktas som den
andra Partens affärshemlighet. Parterna ska också vidta
erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana
affärshemligheter avslöjas för utomstående av anställda.
10.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess
avseende sådan information som:
a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt
tillgänglig;
b) är känd för Part före det att den andra Parten avslöjat
den; eller
c) Part är skyldig att avslöja enligt lag, börsregler eller
annan författning.
10.3 Cansolo ska tillse att den Egenanställde är bunden av en
sekretessförbindelse med innebörden att denne har
tystnadsplikt rörande förhållanden hos Kunden.
Skyldigheten gäller inte avseende sådan information som
omnämns i punkt 10.2 ovan.
11 AVTALSTID
Detta avtal gäller från att Uppdraget godkänts av Cansolo
och under överenskommen tid, dock maximalt tre (3)
månader i taget. Avtalet upphör automatiskt, utan
föregående uppsägning, när Uppdraget är slutfört.
12 AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID
12.1 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande
genom skriftligt meddelande till den andra Parten om:
a) den andra Parten i något väsentligt hänseende bryter
mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom trettio
(30) dagar efter skriftlig anmodan; eller
b) den andra Parten försätts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat
vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andra
Parten beläggs med näringsförbud och Part inte
omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet
för sitt åtagande; eller om Part utan medgivande från den
andra Parten överlåter avtalet på annan.
12.2 Cansolo äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart
upphörande om Kunden vidhåller begäran om att den
Egenanställde ska efterge kravet på god yrkessed eller god
sed på arbetsmarknaden. Detsamma gäller om den
Egenanställde utsätts för diskriminering på grund av etnisk
härkomst, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller
annan diskriminering i strid mot gällande lag eller i fall där
Kund kräver den Egenanställdes medverkan till sådan
diskriminering.
13 BEFRIELSEGRUNDER
13.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av
händelse som inträffar och som Part inte rimligen kunnat
förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar
genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för
skada eller försening som beror på sådan händelse eller
svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut,
våldshandlingar eller risk för våldshandlingar,
naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser,
epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar
omständighet. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller
även om Parten själv är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd.
13.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkt 13.1
ovan bedöms föreligga underrätta motparten. Är
Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska
Uppdraget upphöra om inte Parterna enas om annat. Om
Uppdraget upphör äger Cansolo rätt till ersättning för
dittills utfört arbete samt kostnader.
14 MEDDELANDEN
14.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom
bud, rekommenderat brev, fax eller e-post till Part.
14.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
b) b) om avsänt med rekommenderat brev: två (2)
dagar efter avlämnande för postbefordran; och
c) c) om avsänt med e-post: vid avsändandet om
mottagande behörigen bekräftats.
15 TVISTER
15.1 Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtal
avseende Uppdraget och därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska med nedan angivna undantag
hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt vid
var tid gällande svensk lag om skiljeförfarande.
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för
förfarandet ska vara svenska.
15.2 Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger
tjugofem (25) gånger det vid tiden för påkallande av
skiljeförfarandet gällande prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110), samt att Parterna
inte träffar överenskommelse om annat, ska
skiljenämnden bestå av en skiljeman.
15.3 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Cansolo
dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol.
15.4 Om inte annat särskilt avtalats mellan Parterna ska
svensk rätt tillämpas.
2
Cansolo AB, org. nr. 559077-3593, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm